Teorema je nazvana po grčkom filozofu i matematičaru iz šestog vijeka p.n.e Pitagori, iako je teorema bila poznata još indijskim, grčkim, kineskim i vavilonskim matematičarima puno prije nego je on živio. Prvi poznati dokaz Pitagorine teoreme može se naći u "Euklidovim Elementima".

 

 

 

 

 

Karakteristične tačke trougla su:

  1. središte opisane kružnice - sjecište simetrala stranica
  2. središte upisane kružnice - sjecište simetrala uglova
  3. ortocentar - sjecište pravih koje sadrže visine trougla
  4. težište - sjecište težišnica

Na dolje prikazanim appletima su trouglovi ...

 

U ovoj lekciji ćemo naučiti sve o razlomcima. Broj iznad razlomačke crte se zove brojilac, a broj ispod crte imenilac. Na koji način brojilac "broji", a imenilac "imenuje" najbolje ćemo vidjeti na primjeru gdje razlomke predstavljamo na brojnoj osi.

 

 

 


Prosti ili prim brojevi su oni prirodni brojevi koji su djeljivi samo sa 1 i samim sobom. To su npr. 2, 3, 5, 7, ..., možeš eksperimentisati sa appletom i vidjeti još dosta ovakvih brojeva. Svi ostali prirodni brojevi se nazivaju složenim. Svaki složen broj se može predstaviti kao proizvod prostih brojeva

Interesantna su sljedeća pitanja:

  • Kako se mogu odrediti redom prosti brojevi ?
  • Koliko ima prostih brojeva ?
  • Postoji li formula pomoću koje možemo odrediti proste brojeve ?